Samstag, 28. Februar 2015

Spinnwolle 7/2015

123 g, Najavo und 15 WPI. 100% Merino.